Journey of Ngoc and Tun

Tag: báo chí

Report: Media Training project for Young Journalists November 5, 2011

Tài liệu sẽ định nghĩa một phóng sự có hình dạng như thế nào và các yếu tố cần thiết để tạo ra một phóng sự. Tôi nghĩ tài liệu này sẽ rất hữu ích cho các bạn sinh viên báo chí. Ngôn ngữ trong tài liệu là tiếng Anh, do đó sẽ giúp cải